คณะเกษตร ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่แบบสร้างสรรค์เชิงเกษตร ชวนน้องใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร ผ่านกิจกรรม “มือเรียวรอเกี่ยวรวง” โดยอาจารย์ และนักศึกษากว่า 300 คน ร่วมกันดำนาปลูกข้าวในแปลงสาธิต 10 ไร่ สำหรับคนที่สนใจคณะนี้สามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ ของคณะเกษตรเพื่อสามารถเลือกเข้าศึกษาได้ตามสาขาวิชาที่ต้องการ

คณะเกษตร ม.อุบลฯ พาน้องใหม่ ร่วมกันปักดำนา 10 ไร่ เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร

ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เผยว่า สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่แบบสร้างสรรค์เชิงเกษตร ภายใต้โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ระยะที่ 1 ดำนา) ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นพี่ชวนน้องใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร ผ่านกิจกรรมการดำนา โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จำนวน 300 คน ร่วมปักดำนา บนแปลงนาพื้นที่ 10 ไร่ ณ แปลงฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา

นายศิลา แก้วม่วง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชไร่ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดมาเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำนาแบบดั้งเดิมที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และนับเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ที่เข้าศึกษาในปีนี้ด้วย โครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ระยะที่ 1 ช่วงการปักดำนา และระยะที่ 2 ช่วงการเก็บเกี่ยว

หัวหน้าโครงการฯ กล่าวอีกว่า นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกชั้นปีพร้อมใจเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิถีการทำนาในทุกขั้นตอน ทั้งการปลูกข้าว การเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแล จนกระทั่งการเก็บเกี่ยว และเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง เสริมสร้างความรักความสามัคคี และการทำงานร่วมกันในหมู่คณะ

สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยว หรือ โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ระยะที่ 2 ช่วงการเก็บเกี่ยวข้าว) จะนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมร่วมยินดีพี่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในรุ่นต่อไป

หลักสูตรเรียนกี่ปี

คณะเกษตร ใช้เวลาเรียนตามหลักสูตรทั้งหมด 4 ปี มีเนื้อหาการเรียน ตั้งแต่ปี 1-4 ดังนี้

ปี 1 จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องต้น, ชีววิทยาพื้นฐาน, ปฏิบัติการเคมี เป็นต้น

ปี 2 จะเรียนเนื้อหาในสาขาวิชามากขึ้น เช่น จุลชีววิทยา, นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น, พันธุศาสตร์, แมลงศัตรูทางการเกษตร เป็นต้น

ปี 3 จะเรียนเนื้อหาที่ลงลึกในสาขาวิชามากขึ้น บางที่อาจมีให้ฝึกงานตอนเทอม 2 เช่น วิธีการส่งเสริมการเกษตร, พืชไร่สำคัญของประเทศไทย, พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น เป็นต้น

ปี 4 จะเรียนเนื้อหาเชิงปฏิบัติมากขึ้น วิชาที่เรียน เช่น การวินิจฉัยโรคพืช, พืชป่าและการใช้ประโยชน์, การแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร เป็นต้น

สาขาวิชาของคณะเกษตร

คณะเกษตร เปิดสอนในสาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชากีฏวิทยา เน้นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแมลง เช่น แมลงที่มีความสำคัญทางเศรษกิจ, อนุกรมวิธานแมลง, สารกำจัดแมลง เป็นต้น
 2. สาขาวิชาโรคพืช เรียนเกี่ยวกับ วัชพืชและการป้องกันกำจัด, การวินิจฉัยโรคพืช, ไวรัสวิทยาของพืช เป็นต้น
 3. สาขาวิชาพืชไร่ เรียนเกี่ยวกับ พืชไร่สำคัญของประเทศไทย, เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ, หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น
 4. สาขาวิชาพืชสวน เรียนเกี่ยวกับ หลักการทำสวนไม้ผล, การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตภัณฑ์พืชสวน, หลักการไม้ดอก เป็นต้น
 5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ดินและพืช, การสำรวจและจำแนกดิน, การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น
 6. สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร เรียนเกี่ยวกับ หลักการส่งเสริมการเกษตร, การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่, การบริหารองค์การส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น
 7. สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ เรียนเกี่ยวกับ ระบบเกษตรบนที่สูง, การปฏิบัติการภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และลุ่มน้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้สาขาวิชาที่มีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ ต้องการทราบข้อมูลของสถาบันที่ต้องการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของสถาบันนั้น ๆ ได้เลย

คณะเกษตรใช้คะแนนอะไรบ้าง

สัดส่วนคะแนน : GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10%, PAT1 10% และ PAT2 30%

คะแนนเฉลี่ย : 9,000 คะแนนขึ้นไป

คะแนนที่ควรทำได้

 • GAT 150 ขึ้นไป
 • PAT1 50 ขึ้นไป
 • PAT2 70 ขึ้นไป

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน มีงานรองรับค่อนข้างกว้างมาก ถ้าเป็นงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ก็สามารถทำงานหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรฯ สำหรับงานเอกชน บริษัทธุรกิจเอกชนต่างๆ เช่น บริษัททางการเกษตร ตลอดไปถึงธุรกิจส่วนตัว อย่างทำนา ทำสวน ทำไร่ ประมง ป่าไม้ รวมถึงงานที่ไม่ตรงสายอื่นๆ เช่น งานราชการ, งานเอกชน ที่รับ ปริญญาตรีทุกวุฒิ เป็นต้น

คณะเกษตร

รายชื่อคณะเกษตรศาสตร์ในประเทศไทย

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ที่มาของบทความ

 

ติดตามอ่านข่าวทั่วไปได้ที่  swelinx.com

สนับสนุนโดย  ufabet369